.

 

FAALÝYETLERÝMÝZ
 
-) Sertifikalý Hububat Tohumlarý
 
-) Pamuk Tohumlarý
 
-) Hybrid ve Silajlýk Mýsýr Tohumlarý
 
-) Kanola Tohumlarý
 
-) Sözleþmeli Hububat ve Mýsýr Tohumu Üretimi
 
-) Gübre ve hertürlü Zirai Ýlaçlar Temini
 
-) Tarýmsal Konularda Hertürlü Danýþmanlýk
 
-) Dünya Bankasý ve AB Projeleri Hazýrlanmasý sayýlabilir.
 
 
ARGE
 
 
PAMUKKALE TOHUMCULUK ürünlerinde en fazla verimliliðin saðlanmasý amacýyla, 
önceden beri yaþattýðý ürün geliþtirme kültürünü, tesis bünyesindeki AR-GE birimiyle'de 
devam ettiriyor. Konusunda uzman personelin geliþmiþ ekipmanlarla yaptýðý AR-GE çalýþmalarýnda 
amaç mevcut ürün kalitesini bir üst noktaya taþýyabilmek.
 
     Uzun yýllara dayanan PAMUKKALE TOHUMCULUK firmasýnýn tohum ve diðer ürün ticareti, 
ayný zamanda büyük bir tecrübe kaynaðýdýr. Çiftçinin kullandýðý tohumluk ve öteki ürünlerden 
beklentileri bu tecrübenin önemli unsurlarýndan biridir.
 
     Tesis bünyesindeki AR-GE birimi, firmanýn verimlilik konusuna verdiði önemin bir 
parçasý olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
 
 
YAZLIK BUÐDAY ÇEÞÝTLERÝ
 
CUMHURÝYET 75
 
Ýri daneli ve kaliteli bir çeþit olmasý dolayýsýyla,aþurelik olarak talep edilmektedir. 
Verimi þartlara baðlý olmak üzere 500 - 700 Kg/da arasýndadýr. Sahil kuþaðý için önerilir.
 
ZÝYABEY 98
 
Çok yüksek verimli bir çeþit olup, yatmaya ve hastalýklara karþý dayanýklýdýr. Þartlar iyi olduðunda verimi, dekar’a 
1000 Kg’a kadar çýkmaktadýr.
Ekmeklik kalitesi iyi olup, çiftçiler tarafýndan her zaman aranan bir çeþittir. Sahil kuþaðý için önerilir.
 
 
BASRÝBEY
 
Sap orta boylu (85 cm), yapraklar açýk yeþil renkli, tüysüz ve yaprak þekli dardýr.Baþaklar dik duruþlu ve sýk yapýdadýr.
Kýlçýklý olup, kýlçýk rengi beyazdýr.Taneleri beyaz renkli, orta uzunlukta, 1000 tane aðýrlýðý 36-39 Gr. dýr. Sulu alanlar için geliþtirilmiþtir.
Kurak ve soðuða hassas,yatmaya dayanýklý, su ve gübre reaksiyonu çok iyidir. Verim potansiyeli yüksektir.
Sarý ve kara pasa dayanýklý, kahverengi pasa hassastýr.
Ege bölgesi ve sahil kuþaðýna tavsiye edilir.
 
 
PAMUKOVA 97
 
Yarý sert, kýlçýklý ve kýrmýzý renkli ekmeklik bir çeþittir. Ekmeklik kalitesi çok iyi olup, verimi sulama þartlarýnda dekar’a 900 Kg buðday’a kadar çýkmaktadýr. 
Yazlýk karakterli bir çeþit olup,çeþitli hastalýklara karþý dayanýklýdýr.
Sahil kuþaðý için önerilir.
 
ÞÖLEN 2002
 
Kýlçýklý ve kavuzlu camsý daneye sahiptir. 95-100 cm boyunda yazlýk bir çeþittir. 1 sulama ile dekardan 700 - 800 Kg. ürün alýnabilir. 
1000 dane aðýrlýðý 42 - 45 Gr. dýr. Pas ve sürmeye karþý dayanýklýdýr
Sahil kuþaðý bölgeler için önerilir.
 
 
META 2002
 
Dane ve baþak rengi beyaz olan ürün kýlçýklý olup, boyu 95 - 105 cm dir. Yatmaya dayanýklý, orta erkenci, soðuk ve kuraða dayanýklý olup, yazlýk geliþme tabiatlýdýr. 
1000 daneaðýrlýðý 27 - 37 Gr dýrSarý, kahverengi ve kara pas a dayanýklý olan ürün baþta ege bölgesi olmak üzere yazlýk buðday ekilen tüm bölgeler için uygundur.
 
 
KIÞLIK BUÐDAY ÇEÞÝTLERÝ
 
KIZILTAN-91
 
Makarnalýk bir çeþit olup, kýþlýk bölgeler için ýslah edilmiþtir. Daneleri iri kehribar rengindedir.
Yüksek verimli ve kaliteli bir çeþittir
 
 
ÇEÞÝT 1252
 
Makarnalýk bir çeþit olup, taneler uzun elips þeklinde ve kýrmýzýdýr. 1000 tane aðýrlýðý 37 - 42 Gr. dýr. Bitki boyu
orta olan çeþidin yapraklarý yeþil renkte ve dik yapýdadýr.
Yapay ve doðal koþullarda, sarýpas a orta hassas, rastýða ve sürmeye dayanýklýdýr.
 
 
ARPA TOHUMLUKLARI
 
 
KIRAL 97
 
Beyaz baþaklý ve altý sýralý bir arpa çeþididir. Sulu þartlarda verim dekara1000 Kg civarýndadýr . Soðuða ve yatmaya dayanýklý olan çeþidin, yemlik kaliteside iyidir
Kýþlýk bölgeler için önerilir...
 
 
 
AKHÝSAR 98
 
Sahil kuþaðýna uygun, altý sýralý bir çeþit olup yatmaya ve hastalýklara karþý dayanýklýdýr. Dekara verimi 500 - 700 Kg arasýnda deðiþmektedir . 
Ýri daneli olup yemlik kalitesi çok iyidir.
Sahil kuþaðýiçin önerilir.
 
 
YEM BÝTKÝLERÝ
 
 
KARMA 2000 (TRÝTÝKALE)
 
Verimli bir tritikale çeþididir.Kýlçýklý beyaz renkli baþaklara sahiptir. Boy 100-120 Cm’dir. Kýþa ve yatmaya dayanýklýdýr.
Verimi dekara ortalama 600 Kg dir. Hektolitre ve protein oraný yüksek olup, iyi bir yem kaynaðýdýr.
 
 
 
http://www.pamukkaletohumculuk.com.tr
 
 
 

 


e-bülten
Hakkmzdaki gelimelerden haberdar
olmak için, lütfen e-mail adresinizi giriniz.
Haberler
  Sayın Valimiz  Abdulkadir Demir üretim tesisimizi ziyaret etti....   Geka dan almış olduðumuz projeyi yerinde  
Tklaynz >>
Sofralarda Salk
Pirincin Yararlar
Mideyi hafif tutar, kuvvetlendirir, temizler ve
bir zaman midede eleir. Nitekim Hindistan
tabipleri Pirinç, sr sütü ile...
Tiklayiniz >>
efin Tercihi
Sofralarnz bereketlendirecek
zengin çeitli tarifler...

Tiklayiniz >>