.

 

 

 

TASLACI ailesi tarým sektöründe faaliyet göstermeye, ailenin iþletmeyi veyeterliliklerini tanýttýklarý,
 büyüleyici þehir Denizli’ de 1950 yýllarýnda baþladý.
 
Yýllar içerisinde edinmiþ olduðu deneyiminden aldýðý güçle, TASLACI ailesi pamuk ve tahýl alanýnda uzman
 hale geldi ve 1989 yýlýnda TASLACILARTARIM’ ý kurdu. 
 
     Bu iþletme baþlangýçta yýllarca tekstil endüstrisine ham madde üretti ve alýnan baþarýlý sonuçlar aileyi, 
PAMUKKALE TOHUMCULUK ve TASLACILAR DIÞ TÝC. A.Þ. diðer iþ fýrsatlarý araþtýrmaya sevk etti.
 
    Yetenekli çalýþanlarý ve belirgin kiþisel zevkleri ve yaratýcý yetenekle, TASLACI ailesi, çekirdeðinden ayrýlmýþ 
ham pamuk, sertifikalý buðday tohumlarý, taze ve kýþlýk buðday, yemlik mýsýr, arpa, zeytin, nar, erik, ve ayva gibi 
geniþ ve benzersiz bir koleksiyon sunmaktadýr.
 
     Uzmanlýk ve rafinelik her zaman TASLACILAR ürünlerinin yaratýcý araþtýrmalarýný ve kalitesinin farkýný 
göstermiþ unsurlardýr ve bize eþsiz bir þýklýk, üstü kalite ve çeþitlilik saðlamýþtýr.
 
MÝSYONUMUZ
 
Misyonumuz, Türkiye’ de kamu kurumlarýna, özel iþletme ve kurumlara ürünlerin ve hizmetlerin önde gelen 
tedarikçisi olmaktýr.
 
 Hedefimiz müþterilerimize deðerli uzun dönem iþ ortaklýðý sunmaktýr. TASLACILAR faaliyet gösterdikleri 
alanlarda üretim yöntemleri, kalitestandartlarý, vizyonu ve iþletme tavrý açýsýndan trendleri belirleyici olacaktýr...
Back Link Satýþ

e-bülten
Hakkımızdaki gelişmelerden haberdar
olmak için, lütfen e-mail adresinizi giriniz.
Haberler
  Sayın Valimiz  Abdulkadir Demir üretim tesisimizi ziyaret etti....   Geka dan almış olduðumuz projeyi yerinde  
Tıklayınız >>
Sofralarda Sağlık
Pirincin Yararları
Mideyi hafif tutar, kuvvetlendirir, temizler ve
bir zaman midede eğleşir. Nitekim Hindistan
tabipleri Pirinç, sığır sütü ile...
Tiklayiniz >>
Şefin Tercihi
Sofralarınızı bereketlendirecek
zengin çeşitli tarifler...

Tiklayiniz >>