.

rn zellikleri

KATI

Tarýmsal üretimde bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için gerekli girdiler arasýnda kimyevi gübreler önemli bir yer tutar. Su, ilaç, tohumluk, gübre, makine vb. gibi zirai girdilerin etkileri dikkate alýndýðýnda; tek baþýna gübrenin mahsul verimini % 50-70'e kadar artýrdýðý tespit edilmiþtir.
Bitki geliþiminde etkili olan temel besin maddeleri azot, fosfor ve potasyumdur. Aðýrlýklý olarak azot, fosfor ve potasyum içeren katý kimyevi gübrelerimiz, pril ve granül formlarý sayesinde kolay atýlým ve düzgün daðýlým saðlar.

Bu ürünlerimiz açýk tarým alanlarýnda; tahýl, baklagiller, sebze, meyve, endüstri bitkileri gibi ürünlerde taban ve üst gübre olarak kullanýlmaktadýr. NPK’lý tekli gübrelerin yaný sýra iki veya daha çok bitki besin maddesini birlikte içeren, þeker pancarý, buðday, çeltik, pamuk, çay vb. gibi ürünlere özel, kompoze gübreler de üretmekteyiz.

Yüksek verimli ve kaliteli ürün yetiþtirebilmek için bitki ve topraðýn ihtiyacý olan gübrenin doðru seçilmesinin yaný sýra gübrelemede miktar, zaman ve uygulama þekline de dikkat edilmelidir. 

Dengeli ve zamanýnda bir gübreleme için mutlaka toprak ve yaprak analizleri yapýlmalýdýr.

e-bülten
Hakkmzdaki gelimelerden haberdar
olmak için, lütfen e-mail adresinizi giriniz.
Haberler
  Sayın Valimiz  Abdulkadir Demir üretim tesisimizi ziyaret etti....   Geka dan almış olduðumuz projeyi yerinde  
Tklaynz >>
Sofralarda Salk
Pirincin Yararlar
Mideyi hafif tutar, kuvvetlendirir, temizler ve
bir zaman midede eleir. Nitekim Hindistan
tabipleri Pirinç, sr sütü ile...
Tiklayiniz >>
efin Tercihi
Sofralarnz bereketlendirecek
zengin çeitli tarifler...

Tiklayiniz >>